Adriana Čechovičová

Volám sa Adriana Čechovičová, rodená Zálešáková, narodila som sa v Limbachu, kde žijem už 50 rokov. Som vydatá, vychovala som jedného syna a čoskoro budem starou mamou. Som bakalárka práva, mám pracovné skúsenosti z pôsobenia na Rakúskom veľvyslanectve v SR a v Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky. Od roku 2014 som starostkou obce Limbach. Rada by som pokračovala v začatej práci a preto znova kandidujem ako nezávislá kandidátka na funkciu starostky obce. Počas rokov môjho starostovania som sa snažila pracovať na projektoch osožných pre Limbach a jeho obyvateľov a snažila som sa zabrániť tým, ktoré by mohli Limbachu poškodiť, ako napríklad nekontrolovateľnému rozmachu výstavby. Je viac ako jasné, že práca starostky je náročná a vyžaduje si veľkú zodpovednosť a obetavosť. K výkonu funkcie starostky je potrebné celého človeka, a to 24 hodín denne, vrátane sviatkov a voľných dní. Starostka musí venovať celú svoju energiu obci, na čo som pripravená. Vôľa venovať sa rozvoju obce však nesmie vychádzať z pozície starostky, ale z osobného vzťahu k obci. Bez lásky k ľuďom a bez vzťahu k Limbachu niet cesty k úspechu. Limbach pre mňa vždy bol a je najkrajším miestom.

Končí sa štvorročné obdobie, v ktorom sa mi podarilo veľa vecí zrealizovať, píšem o nich vyššie, no viem o ďalších, ktoré by tiež mohli Limbachu pomôcť a ktoré Limbachu chýbajú. Tie sú obsahom bodov nášho volebného programu. K ich realizácii však potrebujem tím ľudí, ktorý sa mi počas môjho pôsobenia vo funkcii starostky podarilo okolo seba vytvoriť, ktorí majú jasnú predstavu o tom, ako by mali veci fungovať. Podarilo sa nám naštartovať mnohé podujatia, oživiť spoločenský život v našej obci a zrealizovať dôležité projekty, aby sa Limbašania cítili doma spokojne a bezpečne, a aby mali podporu svojej starostky. Nikto nám neprikázal ani nenariadil, aby sme sa o prospech Limbachu snažili. Nie sme zaviazaní žiadnej developerskej, finančnej, a ani politickej skupine. My to jednoducho od srdca tak cítime. Chceme, aby nám tu bolo lepšie a aby sa obyvateľom tejto malej obce pod Karpatmi lepšie žilo. Veríme, že spolu s vami to opäť dokážeme! A preto pokračujeme

"SPOLU PRE LIMBACH"

 • číslo:    1

Čo sme sľúbili, sme aj splnili.

Moje funkčné obdobie ako starostky obce Limbach preletelo rýchlo a prinieslo veľa výziev. Prišiel čas na obzretie sa za prácou a za úspechmi, ktoré sa nám v ostatných štyroch rokoch podarili realizovať. Do úradu som nastúpila v decembri 2014. Žezlo som prevzala s očakávaním, plánmi a s pokorou k danému úradu. Už viac rokov som pracovala ako poslankyňa, takže som vedela, že to nie je jednoduchá práca a že ju nezvládne človek sám, ak nemá okolo seba ľudí, ktorí s ním ťahajú za jeden koniec. Aj preto sme do volieb išli s heslom „Spolu pre Limbach“. Od prvého zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo však jasné, a v priebehu rokov sa na stretnutiach s poslancami ukázalo, že spolupráca na dobrých veciach nie je pre všetkých samozrejmá. Spolu s tromi poslancami, pracovníkmi úradu a s niekoľkými dobrovoľníkmi a združeniami, pôsobiacimi v obci, sme sa snažili pracovať pre Vás. Nebolo to vždy ľahké, pretože očakávania, chuť pracovať a odhodlanie robiť pre Limbach a Limbašanov boli často skúšané. Je mi jasné, že nie vždy je možné vyhovieť všetkým, a že nie každý vie prijať skutočnosť, že používame rovnaký meter na každého. Je potrebné si uvedomiť aj fakt, že väčšina prostriedkov v rozpočte obce má svoje vopred určené použitie, a preto na iné projekty sa dá využiť len malá časť obecných príjmov. I napriek tomu sme po štyroch rokoch pre lepší život v obci urobili veci, ktoré sme si predsavzali a mnohé ešte máme v pláne.

Rada by som sa vrátila k nášmu volebnému programu z roku 2014 a dovoľte mi rekapituláciu:

Zrušenie stránkových dní a „otvorenie“ úradu pre občanov v pracovných dňoch, jeden deň v týždni do 18.00hod

 • Obecný úrad je otvorený počas celého týždňa (vo štvrtok po predchádzajúcej dohode) a v pondelky až do pol šiestej. Ktokoľvek, kto potreboval neodkladne niečo vybaviť alebo pomôcť, bol ochotne vybavený aj mimo takto určeného času.

Vrátenie stavebného úradu a obecného právnika, ako dôležitých súčastí práce obecného úradu späť do obce

 • Spoločný stavebný úrad má stránkový deň v obci a jeden pracovník tohto úradu je výlučne vyhradený pre našu obec. Taktiež právnik má úväzok v obci a pomáha riešiť ako poradný orgán právnu agendu úradu, sporné situácie medzi obyvateľmi alebo rôzne podania.

Zverejňovanie všetkých výdavkov obce na internete

 • Obec okrem všetkých dokumentov, ktoré jej zákon ukladá povinne zverejňovať, zverejňuje všetky zmluvy, faktúry, objednávky, ako aj hotovostné pokladničné platby.

Skvalitnenie poskytovania aktuálnych informácii na stránke obce, v rozhlase, novinkách, káblovej televízii, na úradnej tabuli a zverejňovanie videozáznamov zo zasadnutia obecného zastupiteľstva – súvisí aj s ďalším bodom

Zavedenie komunikácie noviniek a oznamov e-mailom, sms, pravidelný report o činnostiach a udalostiach a plán na najbližšie obdobie.

 • Sprehľadnili sme webovú stránku obce, ktorá je neustále aktualizovaná. Informácie obec zasiela e-mailom občanom, ktorí k tomuto dali písomný súhlas. Ostatné dôležité informácie sa hlásia miestnym rozhlasom, ktorý sme vynovili. Štyrikrát do roka vydávame Limbašské novinky.
 • Všetky dokumenty sú zverejnené na webovom sídle obce ako aj na úradnej tabuli. Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú nahrávané a zverejnené na stránke obce.

Sprehľadnenie rozpočtu obce

 • Rozpočet a jeho kapitoly boli v obcou predkladaných návrhoch popisované tak, aby bolo jasnejšie na čo sú prostriedky vynakladané

Zlepšenie výberu daní a poplatkov, efektívnejšie a rýchlejšie vymáhanie pohľadávok

 • Pristúpili sme aj k nepopulárnemu kroku vymáhania pohľadávok od neplatičov, a to formou exekúcie. Obci sa tak výrazne znížil počet neplatičov.

Po vykonaní auditu finančných prostriedkov zhodnotenie možnosti vytvorenia obecnej polície.

 • Obecná polícia je nákladný inštitút a obec nemá prostriedky na vytvorenie stálej služby. Pri podujatiach organizovaných obcou a počas zberu veľkokapacitného odpadu využíva obec služby SBS. Taktiež boli služby SBS využívané pri odchytoch túlavých psov.

Zabezpečenie údržby zelene intravilánu obecných pozemkov obcou, súkromných pozemkov vlastníkmi.

 • Pozemky obce pravidelne upravovali pracovníci obce a na niektorých obec vysadila ovocné stromy, aby tak skultúrnila prostredie. Súkromné osoby sme vyzývali na kosenie a úpravu svojich pozemkov.

Riešenie parkovacích miest pre obyvateľov a návštevníkov v jednosmerných uliciach

 • Táto otázka zostáva stále otvorená, jej riešenie je zložitejšie, spolupracujeme pri ňom s odborníkmi, no dôležitá je aj ochota majiteľov nehnuteľností na týchto komunikáciách, aby pristúpili ku kompromisom a svoje autá parkovali na jednej strane ulice

Vytvorenie podmienok pre športové a kultúrne vyžitie širokého spektra obyvateľov, podpora a zlepšenie podmienok fungovania jestvujúcich športových združení, hľadanie možností vybudovania telocvične ako súčasti športového a školského areálu.

 • Obyvatelia a návštevníci obce mali štyri roky možnosť zúčastňovať sa na rôznych tradičných i nových kultúrnych a športových podujatiach. Čo sa týka telocvične – po našom návrhu na zasadnutí obecného zastupiteľstva, aby obec postavila telocvičňu z finančných prostriedkov požičaných bankou za veľmi výhodných podmienok, niektorí poslanci s týmto riešením nesúhlasili, a keďže nepredložili iné riešenie, návrh sa nerealizoval. Je to výzva do budúceho volebného obdobia, kedy by sme chceli rozšíriť základnú školu a postaviť zároveň primeranú telocvičňu.

Aktívna spolupráca s občanmi na príprave spoločenských, komunitných, kultúrnych a cirkevných aktivitách obce, využitie tradícii na oživenie spoločenského života.

 • V obci aktívne spolupracoval obecný úrad so spolkami, združeniami a cirkvami, školami i seniormi, pri realizácii podujatí ako je napríklad Limbašský jarmok, Limbašský deň, stavanie mája, MDD, koncerty v kostole, Deň burčiaka, Jablkové hodovanie, adventné trhy, vítanie Mikuláša, Vianočný pohár vína, Mesiac úcty k starším, jubilanti, vítanie novonarodených detí, polnočný prípitok na Nový rok, a rôzne iné.

Intenzívna pomoc seniorom a podpora ich organizovaných aktivít

 • Limbašskí seniori sú veľmi aktívni pri organizovaní rôznych výletov, návštev výstav a kultúrnych podujatí, pričom im obec vychádza maximálne v ústrety pri zabezpečení týchto aktivít. Každoročne boli seniori pozývaní na posedenia pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, pri príležitosti ich životných jubileí, ako aj pred vianočnými sviatkami.

Spracovanie územného plánu obce

 • Aktualizácia Územného plánu obce nebola zatiaľ schválená. Materiál bol nadriadeným orgánom vrátený spracovateľovi na doplnenie. Tiež boli zistené nepresné údaje v dokumente, ktoré boli spracovateľovi preukázané a doplnené, a na výsledný materiál stále čakáme.

Razantné riešenie čiernych stavieb

 • Obec na základe stavebného zákona nelegálne stavby odhaľovala a majiteľom, či stavebníkom, ukladala pokuty, s ohľadom na súlad s verejným záujmom a s územným plánom obce

Vysporiadanie verejných komunikácii

 • Sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať, ide o zdĺhavý proces pri vysporiadavaní často zložitých vlastníckych vzťahov

Úprava podmienok vjazdu veľkotonážnych vozidiel

 • Dopravnými značkami bol obmedzený vjazd do vybraných lokalít obce

Spolupráca s BSK pri vybudovaní cyklochodníkov

 • Na hlavnej prístupovej ceste do obce boli vyčlenené pozemky, cez ktoré sa bude viesť chodník do spodnej časti obce. Spolupracujeme s BSK a mestom Pezinok pri riešení cyklotrasy z Pezinka popri starej ceste do Limbachu.

Vyriešenie zdravotnej starostlivosti ambulanciou

 • Žiaľ, tento bod zostal nevyriešený. Napriek našej snahe sa nepodarilo nájsť vhodný objekt na umiestnenie ambulancie.

Zabezpečenie pravidelnej údržby ciest v obci, čistenie potokov

 • Pravidelne sme opravovali výtlky na cestách, realizovala sa rekonštrukcia Cintorínskej ulice, Športovej a Rakovej ulice. Melioračné kanály na Športovej ulici boli vyčistené a o potoky sa stará správca tokov SVP.

... myslíme si, že sa toho zrealizovalo dosť, ale máme silu a chuť urobiť ešte viac.